Tłumaczenie przysięgłe zgody na wyjazd dziecka za granicę na język angielski we Wrocławiu

Okres wakacyjnych urlopów to czas szczególnie intensywnych rodzinnych wyjazdów i podróży zagranicznych. Współczesne tempo życia sprawia jednak, że zapracowani i zabiegani rodzice nie zawsze mają możliwość cieszenia się wspólnym wyjazdem z dziećmi właśnie w okresie letnich wakacji, a nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że pobyt dzieci w domu przez całe wakacje również nie stanowi najlepszego rozwiązania, ani dla dzieci, ani dla ich rodziców. Stąd coraz częściej dzieci wyjeżdżają za granicę pod opieką tylko jednego z rodziców, innych członków rodziny (babci, dziadka, ciotek i wujków), a nawet przyjaciół rodziny. W takiej sytuacji niezbędne jest zadbanie o wyposażenie takich tymczasowych opiekunów naszych pociech w dokument potwierdzający zgodę rodziców na wyjazd ich małoletniego dziecka (lub dzieci) za granicę. O zapewnienie takiej zgody należy zadbać również w przypadku, gdy dziecko wyjeżdża z jednym z rodziców, co nie dla każdego jest oczywiste. Warto jednak pamiętać, że celem takiego dodatkowego wymogu jest szeroko pojęta troska o dobro dziecka, w tym również zapobieganie porwaniom niepełnoletnich.

Dla kogo potrzebna jest zgoda?

Jak już wspomniano, dokument ten będzie pomocny zarówno w przypadku, gdy dziecko będzie podróżowało tylko z jednym z rodziców, jak i z osobą sprawującą nad nim opiekę na czas podróży pod nieobecność rodziców (lub prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej). Opiekun prawny jest ustanawiany przez sąd w przypadku, gdy rodzice zostaną pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy są oni nieznani. Taki opiekun sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem i trwale zastępuje rodziców. Natomiast opiekun ustanawiany na czas podróży jest z natury opiekunem tymczasowym i działa na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez rodziców (lub opiekuna prawnego).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 r. (I CZ 153/11) wyjazd dziecka za granicę stanowi tzw. „istotną sprawę dziecka”, a we wcześniejszym postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. (III CRN 19/85) wyraźnie stwierdzono, że „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego.”

Wynika z tego wprost, że decyzja o zgodzie na wyjazd dziecka musi zostać wyrażona wspólnie przez oboje rodziców, a w braku porozumienia pomiędzy nimi możliwe jest wydanie przez sąd opiekuńczy postanowienia zastępującego zgodę jednego z rodziców. Zatem w sytuacji, gdy jedno z rodziców zabiera dziecko na zagraniczny wyjazd za zgodą drugiego rodzica, ten powinien wyrazić zgodę na taki wyjazd dziecka na piśmie (najlepiej w formie aktu notarialnego). Zagraniczny wyjazd jednego z rodziców z dzieckiem bez stosownej zgody drugiego rodzica (lub postanowienia sądu zastępującego taką zgodę) jest interpretowany jako nadużycie władzy rodzicielskiej i może być rozpatrywany jako tzw. porwanie rodzicielskie, a w konsekwencji może skutkować ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

Istnieją również sytuacje, w których zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę nie jest wymagana. Dzieje się tak wówczas, gdy:

 • drugi z rodziców nie żyje,
 • drugi z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska została ograniczona w takim stopniu, że jej zakres nie obejmuje wyrażania zgodę na wyjazd dziecka za granicę,
 • drugi z rodziców został uznany za zaginionego na mocy orzeczenia sądu lub aktu zgonu,
 • sąd wydał postanowienie stanowiące zgodę zastępczą na wyjazd dziecka,
 • ojcostwo dziecka nie zostało ustalone.

W sytuacji, gdy jedyny rodzic sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem i podróżujący z nim ma inne nazwisko, niż jego dziecko, dobrym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą odpisu aktu urodzenia dziecka (wraz z tłumaczeniem przysięgłym takiego dokumentu na język angielski), aby móc potwierdzić, że jest się jego rodzicem.

Wymogi formalne związane z udzieleniem zgody na wyjazd dziecka za granicę przed przekazaniem dokumentu do tłumaczenia przysięgłego

Co do zasady, zgoda na wyjazd dziecka powinna być sporządzona na piśmie z podpisem poświadczonym przez notariusza. Dokument zgody rodzice mogą sporządzić sami, a następnie dostarczyć go do kancelarii notarialnej w celu złożenia na nim podpisów w obecności notariusza. Przed złożeniem podpisów notariusz zweryfikuje tożsamość rodziców (w tym celu należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport), a następnie opatrzy zgodę klauzulą poświadczającą i opatrzy go swoim podpisem oraz odciskiem urzędowej pieczęci. Istnieje również możliwość sporządzenia całego dokumentu zgody przez notariusza, ale w takim przypadku należy liczyć się z wyższym kosztem usługi. Sama czynność notarialna poświadczenia podpisu nie trwa długo, ale dobrze jest skontaktować się z wybranym notariuszem nieco wcześniej i ustalić wszystkie wymogi oraz uzgodnić termin spotkania.

Co powinna zawierać zgoda na wyjazd dziecka za granicę zanim zlecimy jej tłumaczenie przysięgłe na język angielski?

Jak już wspomniano powyżej, zgodę na wyjazd dziecka można sporządzić samodzielnie (pamiętając jedynie, że podpisy na niej muszą zostać złożone dopiero w kancelarii notarialnej w obecności notariusza). Musi ona zawierać następujące informacje:

 • tytuł (np. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę, Pozwolenie rodzica na wyjazd dziecka za granicę, Pisemna zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę) wraz z podaniem miejscowości i daty sporządzenia dokumentu;
 • szczegółowe dane rodziców, dziecka oraz opiekuna (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz numery dokumentów tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu);
 • daty graniczne podróży oraz kraj, do którego wyjeżdża niepełnoletni (z ewentualnym określeniem krajów tranzytowych, przez które będzie podróżowało dziecko). Co prawda można też udzielić bezterminowej zgody na wielokrotne wyjazdy dziecka z danym opiekunem, ale ze względu na narastające zjawisko porwań rodzicielskich urzędy kontroli granicznej są wyczulone na takie sytuacje i mogą zażądać od opiekuna podróży dodatkowych wyjaśnień (czego zapewne każdy wolałby uniknąć). Stąd lepiej określić ramy czasowe wyjazdu, najlepiej z rozsądnym marginesem czasowym tak, aby w przypadku odwołania lub przełożenia lotu nie okazało się, że udzielona zgoda wygaśnie przed powrotem do domu;
 • treść samej zgody zawierającej upoważnienie opiekuna podróży do sprawowania opieki nad nieletnim i podejmowania decyzji dotyczących nieletniego przez cały okres podróży. Warto tutaj uwzględnić zgodę na szeroko pojęte sprawy dotyczące dziecka, włącznie z opieką medyczną i potencjalnym leczeniem za granicą. Nie wszystkie sytuacje bowiem można przewidzieć a priori, a w przypadku nagłej konieczności podania leków lub operacji dziecka opiekun podróży może nie mieć czasu lub możliwości uprzedniego skonsultowania się z rodzicami.

Nie ma konieczności sporządzania samego tekstu zgody w języku obcym, ponieważ tłumacz przysięgły i tak musi dokonać tłumaczenia treści zgody wraz z załączonym do niej notarialnym poświadczeniem podpisów na język angielski. W Internecie dostępne są różne wzory zgody udzielanej przez rodziców (nie ma jednego obowiązującego wzoru), co ułatwia jej sporządzenie i doprecyzowanie jej treści.

Oto przykładowy wzór zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę:

 

……………………….., dnia ………………………

 

ZGODA NA WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ

 

My, niżej podpisani, (imiona i nazwisko matki) …………………………………….., legitymująca się dowodem osobistym serii ………………………, PESEL ………………………………………., zamieszkała według oświadczenia pod adresem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

oraz (imiona i nazwisko ojca) …………………………………….., legitymujący się dowodem osobistym serii ………………………, PESEL ………………………………………., zamieszkały według oświadczenia pod adresem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wyjazd naszego syna/naszej córki (imiona i nazwisko dziecka)………………………………….., legitymującej/-go się dowodem osobistym / paszportem serii ………………………, PESEL ………………………………………., zamieszkałego/-ej według oświadczenia pod adresem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

na wyjazd za granicę do (kraj/kraje) …………………………………………… w terminie od ……………. do ………………….. pod opieką (imiona i nazwisko opiekuna) …………………………………….., legitymującej/-go się dowodem osobistym serii ………………………, PESEL ………………………………………., zamieszkałej/-go według oświadczenia pod adresem: ……………………………………………………………………………………………..

i wyrażamy zgodę, aby podejmowała ona/podejmował on wszelkie decyzje dotyczące naszego małoletniego dziecka, w tym spraw związanych z jego ewentualnym leczeniem i opieką medyczną.

 

……………………………………….                                                                                        ………………………………………

(czytelny podpis rodzica)                                                                                            (czytelny podpis rodzica)

 

 

Kiedy skorzystam ze zgody rodziców na wyjazd dziecka za granicę przetłumaczonej na język angielski przez tłumacza przysięgłego?

Z pewnością dokument zgody wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski przyda się opiekunowi dziecka podczas przekraczania granic państwowych, w tym kontroli celnej i granicznej oraz kontroli na lotnisku. Będzie ona również przydatna podczas możliwej kontroli policji, innych uprawnionych do tego służb, w sytuacji wypadku lub konieczności leczenia dziecka za granicą. Istnieje również możliwość, że podczas całej podróży nikt nie poprosi opiekuna o dokument uprawniający go do sprawowania opieki nad nieletnim, ale konsekwencje braku takiej zgody mogą być zbyt poważne, aby zaniedbać obowiązku jej uprzedniego przygotowania i przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Zgodę taką należy posiadać przy sobie przez cały czas pobytu za granicą, a nie jedynie podczas przekraczania granic państwowych. Należy również pamiętać, że wraz ze zgodą trzeba będzie okazać dokumenty tożsamości opiekuna oraz dziecka, a przynależność Polski do strefy Schengen pozostaje tutaj bez znaczenia. Dobrze jest również skontaktować się zawczasu z placówkami dyplomatycznymi krajów, do których będzie podróżowało nasze dziecko (w tym krajów tranzytowych) i zasięgnąć informacji o innych dokumentach lub zaświadczeniach, których posiadanie (wraz z załączonym tłumaczeniem przysięgłym) może być wymagane w danym kraju. Wszak już sama perspektywa zatrzymania przez służby państwowe w celu wyjaśnienia statusu dziecka przebywającego zagranicą i konieczność tłumaczenia znaczenia swojej roli jako opiekuna potrafi zepsuć radość wyjazdu.

Jak zlecić tłumaczenie przysięgłe zgody rodziców na wyjazd dziecka za granicę na język angielski we Wrocławiu?

Zaleca się zlecenie tłumaczenia dokumentu zawierającego zgodę rodziców na wyjazd dziecka za granicę w formie tłumaczenia poświadczonego / uwierzytelnionego (czyli potocznie mówiąc ‘przysięgłego’). Tylko taka forma (opatrzona formułą poświadczającą zgodność tłumaczenia z oryginałem dokumentu, podpisem tłumacza przysięgłego i odciskiem jego oficjalnej pieczęci) gwarantuje pełną wiarygodność wykonanego tłumaczenia na język angielski. W przeciwnym razie (czyli w sytuacji, gdy tłumacz przysięgły wykona jedynie tłumaczenie zwykłe na język angielski) podróżujący opiekun może narazić się na zarzut niezgodności treści tłumaczenia z dokumentem źródłowym, a w konsekwencji odmowę zgody na przekroczenie granicy. W przypadku poświadczenia zgodności tłumaczenia za zgodność z oryginałem tłumacz standardowo nie załącza kopii dokumentu źródłowego (w tym przypadku zgody rodziców) do tłumaczenia, ale nie ma przeciwskazań, aby uczynił to na wniosek klienta, zachowując jednocześnie integralność dokumentu źródłowego.

Dobrą praktyką jest zlecenie tłumaczenia z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie komfort organizacyjny i finansowy związany z samą procedurą tłumaczenia. Zachęcamy do przesyłania z wyprzedzeniem skanu kompletnego dokumentu wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu na adres mailowy Kancelarii Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka w celu określenia kosztu i terminu realizacji usługi tłumaczenia przysięgłego. Koszt tłumaczenia przysięgłego na język angielski wynosi zwykle od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych, w zależności od ilości tekstu źródłowego – koszt tłumaczenia przysięgłego na język angielski obliczany jest na podstawie ilości znaków ze spacjami tekstu tłumaczenia.  Standardowy termin realizacji tłumaczenia to 1 do 2 dni roboczych, ale w nagłych przypadkach kancelaria zapewnia również tłumaczenia ekspresowe wykonywane w ciągu kilku godzin (tłumaczenie przysięgłe jest gotowe do odbioru tego samego dnia). Na życzenie wysyłamy również skany gotowego już tłumaczenia przysięgłego na podany adres mailowy klienta.

Zapraszamy do skorzystania z usługi tłumaczenia przysięgłego na język angielski zgody rodziców na wyjazd dziecka za granicę oferowanej przez Kancelarię Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka. Gwarantujemy sprawną i szybką obsługę Państwa zlecenia. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące procedury tłumaczenia przysięgłego i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące formalności związanych ze sporządzeniem samej zgody.

Akty prawne zawierające szczegółowe uregulowania związane z udzielaniem zgody na wyjazd dziecka za granicę:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1359),
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r. Nr 143 poz. 1027),
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 816, 1000),
 • Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dziennik Ustaw 1995 nr 108 poz. 528),
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1326).

Jacek Kasprzyk, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego we Wrocławiu