Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie,
w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administratorem Twoich danych jest:

Jacek Kasprzyk Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Odrzańska 23 (3 piętro), NIP: 949-149-63-27, Regon: 021950136.
Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Administrator dokłada należytej staranności dbając o interesy zainteresowanych osób, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe:

  • są przetwarzane zgodnie z ustawą;
  • są gromadzone do określonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, które nie jest związane z tymi celami;
  • są merytorycznie poprawne i stosowne ze względu na cele, dla których są one przetwarzane;
  • są przechowywane w formie zgodnej z ustawą.

 

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne (imię̨, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane dotyczące zawartych umów oraz dane finansowe (wysokość́ wynagrodzenia, numer rachunku bankowego).

W przypadku tłumaczenia przysięgłego podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z dnia 25.10.2014 r. z późniejszymi zmianami). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22 Ustawy).

Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia, jak również na potrzeby Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej oraz ewentualnego odesłania nieodebranych dokumentów. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat, tj. do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci dokumentów/tłumaczeń) przechowywane przez okres 10 lat, tj. do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Cele i podstawa przetwarzania:

Twoje dane osobowe są̨ przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zleconej usługi tłumaczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę̨ możemy przetwarzać́ do czasu, aż̇ wycofasz wyrażoną w tym zakresie zgodę̨ lub ustalimy, że się̨ zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać́ do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać́ przez okres nie dłuższy niż̇ 10 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego klienta z firmą Jacek Kasprzyk Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego.

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu firmy Jacek Kasprzyk Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego świadczącym usługi niezbędne do wykonania Umowy zawartej z klientem, takim jak podmioty zapewniające obsługę informatyczną Kancelarii, firma księgowa lub, w przypadku dochodzenia roszczeń, kancelaria prawna.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Pouczenie o prawach

Przysługują Ci następujące prawa:
– dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
– w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać́, że w stosunku do tych danych istnieją̨ dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są̨ nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane te będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.

Twoje dane osobowe nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby firmy, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Masz prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
  • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciasteczka (cookies)

Ta strona internetowa wykorzystuje „ciasteczka” (pliki typu cookie) w celu świadczenia wysokiej jakości usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb odwiedzających. Korzystając z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek” zgadzasz się na to, aby były one umieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie zmienić te ustawienia korzystając z opcji dostępnych w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe zasady, opuść tę stronę internetową.