Tłumacz przysięgły języka angielskiego w postępowaniu spadkowym we Wrocławiu – praktyczne wskazówki dla klientów

Śmierć osoby bliskiej przebywającej za granicą to trudne doświadczenie zwłaszcza, gdy przeżywamy je na odległość, a oprócz przykrych emocji musimy radzić sobie jeszcze z załatwianiem formalności związanych np. z organizacją pogrzebu, transportem ciała czy nieco później, z postępowaniem spadkowym. Im dłużej zmarły przebywał za granicą, tym więcej jest zwykle formalności (takich jak uzyskiwanie dokumentacji medycznej, ustalanie składników majątku denata, a nawet jego stanu cywilnego), które spoczywają na jego rodzinie.

Nieodzowna w tym przypadku będzie pomoc tłumacza przysięgłego, który nie tylko wykona tłumaczenia wszelkich dokumentów urzędowych (zarówno z języka angielskiego na język polski, jak i z języka polskiego na język angielski) lub korespondencji mailowej, ale w razie potrzeby zapewni również usługę tłumaczenia ustnego rozmów telefonicznych z zagranicznymi urzędami i instytucjami. Dokumentami, które wymagają tłumaczenia przysięgłego już na samym początku, będzie z pewnością akt zgonu sporządzony w języku angielskim, ale również dokumentacja medyczna zmarłego oraz zezwolenie na transport ciała/prochów do Polski.

Dopiero na dalszym etapie postępowania pojawi się konieczność tłumaczenia innych dokumentów uzyskanych od sądów, instytucji finansowych, czy urzędu stanu cywilnego.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów w sprawach spadkowych

Do formalności związanych z zamknięciem spraw pozostawionych przez osobę zmarłą zaliczyć należy z pewnością postępowanie spadkowe. Dziedziczenie po zmarłym możliwe jest na podstawie ustawy (w przypadku braku testamentu lub w przypadku jego nieważności) lub na podstawie testamentu. W tym drugim przypadku spadkodawca może zdecydować o wyborze prawa właściwego dla postępowania spadkowego, a w braku takiego wyboru (lub jego wadliwości) rozstrzygające będą normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego. Samo postępowanie ma na celu uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, a następnie przeprowadzenie działu spadku pomiędzy prawowitych spadkobierców. W przypadku osoby zmarłej, która mieszkała za granicą lub posiadała tam majątek, najczęściej tłumaczenia przysięgłego wymaga sam testament.

Nierzadko również do dokumentów będących przedmiotem tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego należą dokumenty bankowe, wypisy z rejestrów nieruchomości, korespondencja prywatna, a także dokumenty sądowe, takie jak chociażby dokument poświadczający autentyczność / ważność testamentu i przyznający wykonawcom testamentu prawo do działania zgodnie z dyspozycjami w nim zawartymi (tzw. Grant of Probate). W zależności od konkretnego przypadku, konieczność tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego dotyczyć może  występować również w przypadku rozmaitych innych dokumentów wystawianych przez właściwe instytucje i organy (np. potwierdzenie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, zaświadczenia o zmianie nazwiska) oraz oświadczeń składanych na piśmie przez osoby fizyczne (np. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, oświadczenie o zrzeczeniu się dziedziczenia). Nie sposób wyliczyć wszystkich dokumentów, których tłumaczenie z języka angielskiego (lub na język angielski) przez tłumacza przysięgłego może okazać się niezbędne do przeprowadzenia postępowania spadkowego, gdyż ich rodzaj i liczba związane są przynajmniej po części z indywidualnym charakterem każdego postępowania.