Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności na język angielski we Wrocławiu – garść praktycznych wskazówek i informacji

Zaświadczenie o niekaralności – co to za dokument?

Zaświadczenie o niekaralności to urzędowe poświadczenie dotyczące historii skazań (lub jej braku) za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe wydawane przez Krajowy Rejestr Karny w odniesieniu do konkretnej osoby fizycznej lub podmiotu zbiorowego (np. spółki prawa handlowego). Co ciekawe, dotyczy ono zarówno wyroków wydanych przez sądy krajowe, jak i sądy innych państw. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są również informacje o osobach, wobec których prawomocnie umorzono postępowanie karne o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (w tym na podstawie amnestii); orzeczono środki zabezpieczające w takich sprawach; środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze (w przypadku nieletnich); o osobach poszukiwanych listem gończym; osobach tymczasowo aresztowanych; czy nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. Samo zaświadczenie służy zazwyczaj do potwierdzenia faktu niefigurowania w rejestrach KRK jako osoby karanej, poszukiwanej listem gończym lub pozbawionej wolności. Statusem osoby niekaranej będzie cieszył się każdy, kogo dane nie znajdują się w rejestrze niezależnie od tego, czy osoba taka nie była ona nigdy skazana, czy też jej skazanie uległo zatarciu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokument ten jest wydawany wyłącznie w języku polskim, a w przypadku konieczności przedłożenia go zagranicą należy zapewnić jego tłumaczenie pisemne na język obcy (tłumaczenie na język angielski jest uznawane w wielu krajach europejskich) poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W zasadzie sama nazwa „zaświadczenie o niekaralności” to nazwa potoczna, bo faktyczna nazwa dokumentu to „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. Przepisy ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym nie przewidują odgórnie określonego terminu ważności dla tego dokumentu. Co do zasady stanowią one, że ważność takiego zaświadczenia wynika z aktów prawnych będących podstawą do żądania informacji udostępnianych przez KRK. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowią natomiast, że zaświadczenia potwierdzające fakty lub stany prawne niepodlegające zmianom ważne są bezterminowo (Art. 217a KPA).  Stąd można przyjąć, że dopóki stan prawny podany w takim zaświadczeniu nie uległ zmianie, zachowuje ono swoją ważność. Niemniej jednak w szczegółowych uregulowaniach prawnych dotyczących zaświadczenia o niekaralności można znaleźć konkretne przykłady ograniczenia jego ważności (np. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., czy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). Ogólnie przyjmuje się 6-miesięczny termin ważności zaświadczenia, jako najkrótszy możliwy okres zatarcia skazania wynikający z zapisów Art. 76 § 1 Kodeksu Karnego stanowiących, że „skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby”.

Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności na język angielski – kiedy może być potrzebne?

Przedstawienie aktualnego zaświadczenia o niekaralności stanowi wymóg dopuszczenia do wykonywania określonych zawodów w Polsce i zagranicą. Do stanowisk objętych takim wymogiem na podstawie szczegółowych uregulowań przepisów prawa zaliczają się osoby wykonujące tzw. zawody zaufania publicznego, w tym między innymi: sędziowie, prokuratorzy, policjanci, urzędnicy samorządowi, inspektorzy kontroli skarbowej, pracownicy korpusu służby cywilnej, członkowie organów organizacji pożytku publicznego, tłumacze przysięgli, nauczyciele (mianowani i dyplomowani), ale także przewodnicy wycieczek, licencjonowani pracownicy ochrony czy kierowcy prowadzący transport drogowy. Ponadto, potwierdzenie statusu osoby niekaranej może być również konieczne w związku z rozmaitymi procedurami administracyjnymi, takimi jak ubieganie się o wydanie wizy lub nadanie obywatelstwa, uczestnictwo w postępowaniach przetargowych, wnioskowanie o wydanie pozwolenia na broń czy zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Z pewnością konieczność zadbania o tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia dotyczy osób, które złożyły wniosek o wydanie wizy w ambasadzie lub konsulacie kraju anglojęzycznego, uczniów i studentów uczestniczących w programie pracy wakacyjnej „Work & Travel”, czy osób planujących podjęcie pracy zagranicą (niezależnie od wykonywanego zawodu). Ponieważ zaświadczenie to jest oficjalnym potwierdzeniem statusu wydawanym przez organy państwowe, tłumaczenie pisemne dokumentu na język angielski wykonane przez samego zainteresowanego nie jest honorowane przez instytucje i urzędy innych państw. Konieczne jest zlecenie wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego posiadającego stosowne uprawnienia i poświadczającego wierność przekładu własnoręcznym podpisem i odciskiem oficjalnej pieczęci tłumacza przysięgłego wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności we Wrocławiu zanim zlecę jego tłumaczenie przysięgłe na język angielski?

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie może złożyć w Krajowym Rejestrze Karnym każdy, kto chciałby uzyskać stosowne zaświadczenie. Zapytanie takie można złożyć zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć online (przez Internet), listownie lub w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

W województwie dolnośląskim takie punkty mieszczą się w następujących miejscowościach:

  •  we Wrocławiu: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu na ul. Sądowej 1 / Podwale 30 – wejście od ul. Podwale 30, pokój 90 (telefon: 71 33 69 362);
  • w Świdnicy: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy na pl. Grunwaldzkim 14, 58-100 Świdnica (telefon: 74 85 18 244);
  • w Legnicy: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się przy Sądzie Okręgowym w Legnicy na ul. Złotoryjskiej 40, 59-220 Legnica (telefon: 76 72 25 932);
  • w Jeleniej Górze: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze na ul. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra (telefon: 75 64 15 106).

W przypadku dokumentu wydawanego w formie papierowej zaświadczenie o niekaralności stanowi sam formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie wypełniony przez wnioskodawcę i opatrzony pieczęcią i podpisem pracownika sądu. W przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej, będzie to plik xml. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 130, poz. 1450)) i przesłany na konto e-KRK założone uprzednio przez wnioskodawcę na stronie Krajowego Rejestru Karnego. Oryginałem dokumentu w tym przypadku będzie sam plik i należy go przedkładać odpowiednim instytucjom i organom w takiej właśnie formie (plik zapisany na nośniku USB lub płycie CD/DVD). Wydruk takiego pliku nie jest dokumentem urzędowym i stanowi jedynie kopię dokumentu (co w praktyce oznacza, że tłumaczenie przysięgłe wykonane na podstawie takiego wydruku, a nie pliku elektronicznego, może być poświadczone wyłącznie za zgodność z kopią, a nie z oryginałem). W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia drogą korespondencyjną, należy wysłać wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (mieści się ono pod adresem: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) lub dowolnego, wybranego przez siebie punktu informacyjnego w kraju. Urząd wyśle opieczętowane i podpisane zaświadczenie w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Samo zaświadczenie może – w zależności od opcji wybranej przez wnioskodawcę – obejmować dane zamieszczone w kartotece karnej, kartotece nieletnich oraz kartotece osób pozbawionych wolności i poszukiwanych listem gończym. Co istotne, koszt wydania zaświadczenia jest taki sam niezależnie od tego, ile kartotek obejmuje wniosek. Szczegółowe informacje o procedurze wydawania zaświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego.

Ile zapłacisz za wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Koszt wydania takiego zaświadczenia wynosi 30 zł w przypadku, gdy dokument odbieramy osobiście lub za pośrednictwem poczty. Opłatę można uiścić gotówką w kasie sądu, przy którym mieści się Punkt Informacyjny KRK lub przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Można również dokonać płatności za pomocą znaków opłaty sądowej (zakupionych w kasie sądu) lub korzystając z systemu płatności elektronicznych e-Płatności.

Dla zaświadczeń wydawanych drogą elektroniczną opłata jest nieco mniejsza i wynosi 20 zł. W tym przypadku płatności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu e-KRK.

Osoby, które składają wniosek o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem pełnomocnika muszą również liczyć się z dodatkową opłatą skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Opłata ta nie dotyczy sytuacji, gdy w roli pełnomocnika występuje mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek lub babcia, wnuk lub wnuczka, bądź też rodzeństwo wnioskodawcy.

Z obowiązku wnoszenia ww. opłat są zwolnione osoby, które wnioskują o wydanie zaświadczenia o niekaralności w ramach wolontariatu – w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy lub kierownika obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży. W takim przypadku do wniosku zapytania o udzielenie informacji o osobie należy załączyć pisemne potwierdzenie takiego faktu wystawione przez organizatora kolonii lub obozu.

Ile będziesz czekać na wydanie zaświadczenia o niekaralności zanim przekażesz je do tłumaczenia?

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia zależy od wybranego sposobu złożenia wniosku. Najszybciej sprawę można załatwić składając wniosek osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas zaświadczenia wydawane są od ręki (tylko w wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się do 7 dni od daty złożenia wniosku). Należy również pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku wniosków składanych przez Internet zaświadczenie wpływa na konto wnioskodawcy w systemie KRK zwykle tego samego dnia, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Najdłużej trwa uzyskanie zaświadczenia za pośrednictwem poczty – tutaj co prawda KRK ma nadal 7 dni na wydanie zaświadczenia, ale do tego terminu należy doliczyć czas potrzebny na doręczenie wniosku pocztą do Punktu Informacyjnego KRK i zwrotne doręczenie wydanego zaświadczenia tą samą drogą.

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego zaświadczenia o niekaralności na język angielski – zapraszamy do naszej kancelarii

Po uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności przeznaczonego dla odbiorcy zagranicznego konieczne jest zapewnienie rzetelnego i wiernego tłumaczenia takiego dokumentu. Ponieważ jest to oficjalny dokument urzędowy, należy dla zachowania jego wiarygodności załączyć do niego tłumaczenie pisemne poświadczone przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. Skorzystanie z usług takiego tłumacza zapewnia wysoki poziom merytoryczny tłumaczenia potwierdzony stosowną klauzulą poświadczającą zgodność tłumaczenia z okazanym oryginałem (lub kopią) dokumentu źródłowego, podpisem tłumacza przysięgłego oraz odciskiem jego pieczęci. Tłumaczenia wykonane samodzielnie lub z pomocą osoby nieposiadającej stosownych kwalifikacji może zostać odrzucone jako niewiarygodne lub nierzetelne, przysparzając tym samym osobie je przedkładającej niepotrzebnego stresu, kosztów i komplikacji. W przypadku krajów anglojęzycznych naturalnym jest skorzystanie ze wsparcia tłumacza przysięgłego języka angielskiego, choć we współczesnym świecie tłumaczenia w języku angielskim są również często bez problemu honorowane w państwach, w których język angielski nie jest oficjalnym językiem urzędowym (np. Norwegia, Holandia, Dania, Szwecja czy Niemcy).

W celu sprawnego i bezproblemowego uzyskania tłumaczenia przysięgłego zaświadczenia o niekaralności na język angielski, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Dokumenty przeznaczone do tłumaczenia można dostarczyć do naszej kancelarii osobiście (ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417 we Wrocławiu) lub pocztą elektroniczna na adres kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl. Zachęcamy Państwa również do przesyłania skanów lub zdjęć dokumentów za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie kancelarii pod adresem www.tlumaczenia-kasprzyk.pl. W przypadku zapotrzebowania na pilne tłumaczenia wykonywane ‘od ręki’ prosimy również o kontakt telefoniczny z naszym biurem pod numerem +48 608 722 438. Oferta naszych usług obejmuje również tłumaczenia ekspresowe wykonywane w dniu dostarczenia dokumentów. W przypadku, gdy klient nie potrzebuje pilnego tłumaczenia dokumentów, tłumaczenie pisemne zaświadczenia o niekaralności jest gotowe do odbioru w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. Zapewniamy również tłumaczenia przysięgłe dokumentów z języka angielskiego na język polski (w tym zaświadczeń o niekaralności wydawanych w Wielkiej Brytanii – DBS (Disclosure and Barring Service) check). Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka zapewnia wysoką jakość tłumaczeń wykonanych przez tłumacza przysięgłego posiadającego wykształcenie filologiczne, tytuł magistra prawa oraz specjalistyczne wykształcenie tłumaczeniowe potwierdzone dyplomem studiów podyplomowych z zakresu przekładu. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii!

Jacek Kasprzyk

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 159 i 497)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1025)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 841)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 861)