Pisemne tłumaczenia przysięgłe aktów stanu cywilnego na język angielski – jak to zrobić we Wrocławiu?

O tłumaczeniach aktów stanu cywilnego w ogólności

Dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego to nieprzypadkowo jedne z dokumentów urzędowych najczęściej tłumaczonych przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. „dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości” (Art. 31, ust. 1, pkt. 1 Ustawy). Dokumenty wydawane w języku angielskim przez zagraniczne instytucje i organy będące odpowiednikami polskiego Urzędu Stanu Cywilnego bywają bardzo zróżnicowane pod względem formalnym i nierzadko opatrzone są odręcznymi wpisami, adnotacjami, odciskami suchych i tuszowych pieczęci, pieczątek, stempli i datowników, naklejkami zawierającymi dodatkowe kody i klauzule oraz dodatkowe formuły poświadczające. Mogą one zawierać również określone elementy zabezpieczające je przed fałszowaniem dokumentów, takie jak znaki wodne, wytłoczenia, hologramy, nici zabezpieczające i logo. Wszystkie te elementy tłumacz przysięgły musi uwzględnić w tłumaczeniu przysięgłym, tłumacząc również skróty i skrótowce z języka angielskiego oraz zamieszczając stosowne uwagi tłumacza przysięgłego informujące o dodatkowych elementach graficznych dokumentu sporządzonego w języku angielskim oraz innych nietypowych cechach konkretnego egzemplarza, np. odręcznych wpisach na marginesie lub odwrocie dokumentu. Oprócz tego tłumacz przysięgły języka angielskiego opisuje w tłumaczeniu również puste / niewypełnione rubryki formularzy, czyni stosowne wzmianki o ewentualnych błędach w pisowni lub numeracji oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie zachowania oryginalnej pisowni imion i nazwisk oraz nazw własnych dokumentu wystawionego w języku angielskim.

Kto wykonuje tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego na potrzeby polskiego urzędu stanu cywilnego?

W przypadku zapotrzebowania na tłumaczenie dokumentów w języku angielskim sporządzonych zagranicą, najbezpieczniej jest skontaktować się z tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, który uzyskał swoje kwalifikacje zawodowe w ramach procedury egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W przypadku tłumaczeń poświadczonych przez tłumacza języka angielskiego, który nabył swoje uprawnienia poza granicami Polski, może dojść do zakwestionowania takiego tłumaczenia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na brak dostatecznego uregulowania kwestii kompetencji takich tłumaczy w polskim porządku prawnym (termin „tłumacz przysięgły” bywa co do zasady rozumiany przez Kierowników USC jako osoby, które uzyskały ten tytuł na podstawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r.). Tym samym klient, który zamówił tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego u tłumacza ‘zagranicznego’ może napotkać nieprzewidziane trudności, których z pewnością można uniknąć w przypadku tłumaczenia poświadczonego wykonanego przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, który nabył swoje uprawnienia na podstawie ww. ustawy. Nie trzeba chyba dodawać, że pisemne tłumaczenia zwykłe z języka angielskiego (niepoświadczone przez tłumacza przysięgłego tego języka) nie są honorowane przez żaden Urząd Stanu Cywilnego.

Jakie dokumenty USC wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego?

Jeżeli chodzi o zakres dokumentów wydawanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego i przekazywanych do tłumaczenia przez naszych klientów, to istnieją trzy rodzaje aktów stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Co do zasady, są one sporządzane przez kierownika USC. Wyjątkiem są zdarzenia dotyczące obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, które miały miejsce zagranicą – tutaj kompetentny będzie konsul RP, który informuje o takim zdarzeniu właściwy Urząd Stanu Cywilnego. Oryginały aktów stanu cywilnego znajdują się w archiwach odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego, a wnioskodawca może otrzymać jedynie odpisy takich aktów. Są to dokumenty sporządzane z chwilą wpisu faktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego i zgodnie z ustawą „stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych”, a „ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym” (Art. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego). Te zapisy ustawowe jednoznacznie wskazują na doniosłość prawną aktów stanu cywilnego i danych w nich zawartych, a tym samym również stanowią uzasadnienie szczególnych wymogów związanych z wykonywaniem tłumaczeń tych dokumentów z języka polskiego na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły dokonując tłumaczenia każdego z ww. aktów USC ponosi tym samym odpowiedzialność za dane i fakty podane w takim oryginalny dokumencie, a tłumaczone na język angielski (lub polski) w ramach przekładu.

Pisemne tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia z języka polskiego na język angielski we Wrocławiu

odpis zupełny aktu urodzenia pdf

Akt urodzenia jest dokumentem wydawanym przez miejscowy USC właściwy dla miejsca zameldowania jednego z rodziców dziecka urodzonego w Polsce (rodzice mają 14 dni na zgłoszenie urodzenia do urzędu). W przypadku, gdy dziecko urodziło się zagranicą, na pokładzie polskiego samolotu lub statku morskiego, a rodzice nigdy nie mieli swojego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urzędem właściwym do sporządzenia takiego aktu urodzenia jest Urząd Stanu Cywilnego dla Warszawy-Śródmieścia. Odpis skrócony aktu urodzenia można często uzyskać nieodpłatnie, a zasady odpłatności za wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia określone zostały w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Odpis aktu urodzenia można uzyskać przez Internet (jeżeli wnioskodawca posiada profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany), bezpośrednio w urzędzie lub korespondencyjnie (pocztą). Odpisy aktu urodzenia mogą być wydawane nie tylko osobie wskazanej w takim akcie, ale również małżonkowi takiej osoby, członkowi jej najbliższej rodziny, jej przedstawicielowi ustawowemu, a także sądowi lub prokuratorowi, instytucji administracji publicznej lub osobie, która wykaże interes prawny uzasadniający wydanie takiego odpisu. Pisemne tłumaczenie przysięgłe takich dokumentów, jak odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis zupełny aktu urodzenia z języka polskiego na język angielski potrzebne jest najczęściej w przypadku wyjazdu obywateli RP na stałe za granicę, ceremonii ślubu, która ma odbyć się w innym kraju, postępowania spadkowego (w celu udowodnienia lub wykluczenia prawa do dziedziczenia) lub alimentacyjnego toczącego się przed sądem innego państwa.

 odpis skrócony aktu urodzenia pdf

Tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia wydanego przez organy innego państwa w języku angielskim potrzebne jest najczęściej wówczas, gdy dziecko obywateli polskich urodzi się zagranicą, a rodzice chcą zarejestrować ten fakt w aktach polskiego USC (tzw. umiejscowienie aktu urodzenia). W takim przypadku tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego należy przedłożyć w USC właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z rodziców. Posiadanie takiego tłumaczenia jest również niezbędne w przypadku wnioskowania o wydanie paszportu Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci urodzonych zagranicą.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa na język angielski?

odpis zupełny aktu małżeństwa pdf

Akt małżeństwa to akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę stanu cywilnego osób w nim wskazanych i sporządzany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie oryginalnego wpisu do akt USC wydawane są odpisy – w zależności od potrzeby są to: odpis skrócony aktu małżeństwa lub odpis zupełny aktu małżeństwa. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest rzecz jasna krótszy i zawiera jedynie aktualną treść aktu z uwzględnieniem zmian dokonanych w jego treści. Odpis zupełny podaje więcej informacji i zawiera wierne odzwierciedlenie treści pierwotnego aktu stanu cywilnego na dzień jego sporządzenia wraz z treścią ewentualnych zmian wprowadzonych później do jego treści (np. adnotację o rozwodzie).

Ze względu na to, że liczba związków małżeńskich zawieranych w Polsce przez cudzoziemców rośnie, rośnie również zapotrzebowanie na tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa na język angielski. Tłumaczenia pisemne odpisów aktu małżeństwa służą najczęściej do rejestracji faktu zawarcia związku małżeńskiego w kraju ojczystym jednego z małżonków. Natomiast w przypadku tłumaczenia odpisów aktu małżeństwa sporządzonych w języku angielskim, pisemne tłumaczenia przysięgłe są potrzebne najczęściej w celu rejestracji zawartego małżeństwa w aktach stanu cywilnego w Polsce lub w związku z procedurą ubiegania się o paszport Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ubiegania się o wpisanie faktu zawarcia małżeństwa zagranicą istnieje możliwość rejestracji takiego związku małżeńskiego zawartego poza granicami RP w sytuacji, gdy w państwie, w którym miała miejsce ceremonia ślubu nie prowadzi się rejestru aktów stanu cywilnego.

Jeżeli natomiast nowożeńcy otrzymali stosowny odpis aktu małżeństwa w języku angielskim, możliwa jest transkrypcja takiego dokumentu polegająca na przeniesieniu aktu małżeństwa sporządzonego zagranicą do polskiego rejestru akt stanu cywilnego. Przepisy polskiego prawa przewidują również możliwość odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego. W każdym z tych przypadków, oprócz kompletu wymaganych dokumentów (w tym, odpisu aktu małżeństwa lub zaświadczenia o zawarciu małżeństwa sporządzonego w języku angielskim) należy przedłożyć w USC tłumaczenia pisemne takich dokumentów poświadczone przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Podczas wielu lat pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego miałem przyjemność tłumaczyć dokumenty poświadczające fakt zawarcia małżeństwa wystawione w wielu krajach anglojęzycznych, takich jak USA, Wielka Brytania, Malta, Kanada, Australia, Republika Południowej Afryki, Indie czy Nowa Zelandia. Zdarzyło mi się również tłumaczyć odpisy aktu małżeństwa wystawione w języku angielskim w państwach nieco bardziej egzotycznych, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Seszele, Mauritius, Zanzibar, Filipiny, Nepal czy Gruzja. Zawsze jednak rekomenduję swoim klientom dostarczenie oryginału takiego dokumentu na potrzeby poświadczenia zgodności tłumaczenia z oryginałem. Co do zasady bowiem, polskie urzędy stanu cywilnego nie akceptują tłumaczeń przysięgłych z języka angielskiego poświadczonych za zgodność z kopią. W przypadku ślubu kościelnego (konkordatowego) istnieje również konieczność tłumaczenia dokumentów wystawianych przez kancelarie parafialne. Tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów, jak akt chrztu, akt bierzmowania lub zaświadczenia o tzw. ślubie kościelnym również wymagają przedłożenia oryginałów dokumentów na potrzeby poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

odpis skrócony aktu małżeństwa pdf

Gdzie we Wrocławiu można uzyskać tłumaczenia przysięgłe aktów stanu cywilnego?

Zapraszamy do przesyłania dokumentów (w formie skanów lub zdjęć) za pośrednictwem formularza zlecenia dostępnego na naszej stronie w zakładce https://www.tlumaczenia-kasprzyk.pl/cennik lub przesłania ich bezpośrednio na adres mailowy: kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl. Informacje o koszcie i warunkach tłumaczenia dokumentów (zarówno przysięgłych, jak i zwykłych) można również uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer naszej kancelarii +48 608 722 438, lub bezpośrednio w naszym biurze mieszczącym się pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417 w centrum Wrocławia, nieopodal Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu. W przypadku zapotrzebowania na pisemne tłumaczenie przysięgłe dokumentów z języka angielskiego dla klientów przebywających zagranicą, można również przesłać dokumenty do tłumaczenia pocztą lub kurierem (po wcześniejszym uzgodnieniu adresu i terminu wysyłki). Tłumaczenia pisemne aktów stanu cywilnego wykonujemy z krótkimi terminami realizacji, również w trybie ekspresowym (z odbiorem w ciągu 24 godzin od chwili zlecenia). Kancelaria świadczy również usługi tłumaczenia ustnego na język angielski wykonywane przez doświadczonego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Jacek Kasprzyk

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego we Wrocławiu

 

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH:

Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140001741

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20042732702

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590110062

Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (formularz C) z dnia 8 września 1976 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041661735/O/D20041735.pdf

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082201414