Dokumenty urzędu stanu cywilnego – jak uzyskać tłumaczenie przysięgłe na język angielski we Wrocławiu?

Tłumaczenie przysięgłe aktu zgonu z języka angielskiego we Wrocławiu – przykra konieczność

Śmierć człowieka wiąże się z określonymi wymogami dotyczącymi dopełnienia formalności wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa. Aby uzyskać akt zgonu, czyli dokument potwierdzający śmierć osoby fizycznej należy zgłosić ten fakt w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu lub miejsca znalezienia zwłok. Zgłoszenia tego dokonuje się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub placówkę służby zdrowia, w której zgon miał miejsce (np. szpital), załączając dowód osobisty zmarłej osoby oraz okazując dokument tożsamości osoby dokonującej takiego zgłoszenia. Zgłoszenia w USC należy dokonać w terminie 3 dni od daty wystawienia karty zgony (a w przypadku, gdy śmierć nastąpiła z powodu choroby zakaźnej – w terminie 24 godzin od chwili zgonu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgłoszenia może dokonać współmałżonek zmarłego (lub zmarłej), jak również inni członkowie rodziny (dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, bratanek, siostrzenica, teściowie), a także pełnomocnik ustanowiony przez jedną z tych osób. Po dokonaniu wpisu aktu zgonu do rejestru, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu, a w wyjątkowych przypadkach (gdy rejestracja zgonu nie będzie możliwa z przyczyn technicznych) zamieści stosowną adnotację w karcie zgonu. Należy pamiętać o tym, że zgłoszenie zgonu do USC skutkuje automatycznym wymeldowaniem zmarłego z jego miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz unieważnieniem dowodu osobistego takiej osoby.

W celu uzyskania odpisu aktu zgonu, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego (osobiście, za pośrednictwem strony internetowej urzędu lub korzystając z pomocy upoważnionego pośrednika). Wniosek musi określać cel wydania dokumentu, np. w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego, transportu zwłok zagranicę lub w związku z postępowaniem spadkowym. Dodatkowe egzemplarze odpisu aktu zgonu wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli zgłoszenia dokonuje cudzoziemiec niewładający językiem polskim, osoba taka może skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego w celu tłumaczenia ustnego spotkania z urzędnikiem USC we Wrocławiu.

odpis zupełny aktu zgonu pdf

Rodzaje tłumaczeń pisemnych aktu zgonu wykonywanych przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego

Druki na których USC wydaje odpis aktu zgonu zostały ujednolicone i są one sporządzane na urzędowych giloszach formatu A4. Wszystkie druki są opatrzone godłem Rzeczypospolitej Polskiej, mają kolorowe (szaro-różowe) tło i mogą zawierać niewypełnione pola, jeżeli brak jest informacji wymaganych dla poszczególnych wpisów. Rodzaj tłumaczenia pisemnego zależy od tego, jaki typ odpisu aktu urodzenia dostarczymy tłumaczowi przysięgłego w celu dokonania jego przekładu na język angielski.

odpis skrócony aktu zgonu pdf

Tłumaczenie odpisu skróconego aktu zgonu na język angielski różni się od tłumaczenia odpisu zupełnego aktu zgonu ilością informacji zawartych w poszczególnych dokumentach. Z definicji tłumacz przysięgły nie może zamieścić w tłumaczeniu żadnych informacji, których nie ma w dokumencie przekazanym do tłumaczenia. Tym samym tłumaczenie przysięgłe odpisu skróconego aktu zgonu będzie zawierało tylko dane podane w takim dokumencie – imiona i nazwisko zmarłego, datę i miejsce jego urodzenia, stan cywilny i datę zgonu, imiona i nazwiska rodowe rodziców, ewentualne dane współmałżonka oraz numer oryginału aktu zgonu. Natomiast tłumaczenie przysięgłe odpisu zupełnego aktu zgonu będzie zawierało oprócz danych podanych powyżej również informacje o czasie i okolicznościach śmierci, dane osoby lub instytucji dokonującej zgłoszenia oraz informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy). Dość nietypowym, acz występującym w praktyce zawodowej tłumacza przysięgłego jest zlecenie tłumaczenia poświadczonego odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, które siłą rzeczy nie zawiera danych zmarłego, ale zawiera jego opis przy użyciu takich kategorii, jak płeć, przypuszczalny wiek, opis zewnętrznego wyglądu zwłok, czy opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy osobie zmarłej.

odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości pdf

Istnieje również możliwość uzyskania międzynarodowego aktu zgonu wydawanego w wersji wielojęzycznej na mocy postanowień Konwencji nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (formularz C) z dnia 8 września 1976 r. Niestety, nie wszystkie treści takiego formularza są podane w języku angielskim, co oznacza, że w praktyce klienci i tak przekazują akt zgonu wydany w takiej formie do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Analogicznie, akty zgonu wystawiane zagranicą w języku angielskim są w praktyce często tłumaczone pisemnie na język polski w celu dopełnienia rozmaitych, acz niezbędnych formalności związanych ze zgonem osoby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Do najczęstszych powodów przekazywania tego typu dokumentów do tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego należą przede wszystkim konieczność rejestracji zgonu w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, formalności pogrzebowe związane z pochówkiem ciała (również procedury celne i graniczne wynikające z konieczności transportu do Polski zwłok lub urny z prochami po kremacji przeprowadzonej zagranicą), ubieganie się o zasiłek pogrzebowy przysługujący krewnym zmarłego w związku z jego pochówkiem, czy postępowanie spadkowe toczące się przed polskim sądem. Ze względu na pilny charakter takich formalności, Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka oferuje również tłumaczenia potrzebnych dokumentów w trybie ekspresowym, z możliwością odbioru tłumaczeń w dniu dostarczenia dokumentów do tłumaczenia.

Inne dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego – jak i po co je tłumaczyć?

Oprócz opisanego powyżej katalogu aktów stanu cywilnego wydawanych przez polskie USC, istnieją również inne, poboczne dokumenty wydawane przez kierowników USC. Do takich dokumentów (przekazywanych nam nierzadko do tłumaczenia na język angielski) należą:

– zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

– zaświadczenie o stanie cywilnym,

– decyzja kierownika USC o zmianie nazwiska.

Pierwszy z wymienionych dokumentów jest (jak łatwo zgadnąć) wydawany osobom planującym zawarcie związku małżeńskiego zagranicą i jest on ważny przez 6 miesięcy do daty jego wystawienia. Co ciekawe, dokument ten można również uzyskać we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP, co stanowi pewne udogodnienie dla narzeczonych przebywających zagranicą (o ile jest on opatrzony stosowną klauzulą Apostille). Od zaświadczenia o stanie cywilnym dokument ten różni się tym, że podaje on imiennie zarówno dane osoby wnioskującej o jego wydanie, jak i dane przyszłego współmałżonka. Wnioskując o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć stosowne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, co jest jednoznaczne nie tylko ze stanem cywilnym wolnym (tzw. niepozostawanie w związku małżeńskim), ale także brakiem bliskiego pokrewieństwa względem potencjalnego współmałżonka (co uniemożliwiałoby zawarcie związku małżeńskiego), czy brakiem chorób stanowiących przeszkodę do zawarcia małżeństwa.

zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem polskim pdf

Natomiast zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie w odniesieniu do osoby wnioskującej o ten dokument oraz wskazuje jedynie na fakt pozostawania (lub niepozostawania) takiego wnioskodawcy w związku małżeńskim. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia zawiera oświadczenie o braku okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na stan cywilny wnioskodawcy (chociażby nie zostały one zgłoszone do urzędu stanu cywilnego). Okolicznością taką może być chociażby małżeństwo zawarte za granicą, a samo oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można złożyć elektronicznie (korzystając z profilu ePUAP), za pośrednictwem listowej przesyłki pocztowej lub osobiście. Podobnie, jak zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, również zaświadczenie o stanie cywilnym pozostaje ważne przez okres sześciu miesięcy.

zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pdf

W przypadku konieczności przedłożenia wyżej wymienionych zaświadczeń organom lub instytucjom innych państw, należy przedłożyć również ich tłumaczenie pisemne na język angielski wykonane i poświadczone przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Co istotne, samo tłumaczenie nie jest objęte żadnym obwarowaniem określającym termin jego ważności, nawet jeżeli dokument oryginalny pozostaje ważny tylko przez wspomniany już okres sześciu miesięcy. Po zawarciu planowanego związku małżeńskiego uzyskany odpis aktu małżeństwa należy ponownie przetłumaczyć na język polski i po opatrzeniu go stosowną klauzulą tłumacza przysięgłego poświadczającą zgodność tłumaczenia z oryginałem przedłożyć w polskim USC do rejestracji.

zaświadczenie o stanie cywilnym pdf

Trzecim ze wspomnianych dokumentów jest decyzja o zmianie nazwiska wydawana w formie decyzji administracyjnej przez kierownika USC lub jego zastępcę na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. Na wydanie decyzji zwykle czeka się nie dłużej, niż miesiąc, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach maksymalnie do dwóch miesięcy.  Sama decyzja może być pozytywna lub negatywna (w takim przypadku można odwołać się od niej do właściwego wojewody) i podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej wydania. Powodów, dla których można ubiegać się o zmianę nazwiska jest kilka. Może nim być ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka brzmienie nazwiska, chęć usankcjonowania faktu używania innego nazwiska w praktyce, fakt bezprawnej zmiany nazwiska widniejącego w oficjalnych dokumentach tożsamości wnioskodawcy lub wola zmiany na nazwisko zgodne z przepisami innego państwa, którego obywatelem jest wnioskodawca. Nie można jednak dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, słynące z uznania w dziedzinie nauki, kultury, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej (o ile w rodzinie wnioskodawcy nie występują już osoby o takim właśnie nazwisku). Po za wskazanym ograniczeniem osoba wnioskująca o zmianę nazwiska może je zmienić na dowolne inne (w praktyce często napotyka się przypadki powrotu do nazwiska panieńskiego kobiet, które nie uczyniły tego w terminie 3 miesięcy od rozwiązania związku małżeńskiego poprzez rozwód). Nadmienić należy, że zmiana nazwiska skutkuje odpowiednim uaktualnieniem tych danych osobowych w akcie urodzenia i akcie małżeństwa osoby, której stosowna decyzja dotyczy. Stąd konieczność wskazania odpowiedniego kierownika USC, który wcześniej sporządził te dwa akty stanu cywilnego. Tłumaczenie decyzji kierownika USC o zmianie nazwiska na język angielski jest bez wątpienia czynnością konieczną w przypadku osób pragnących potwierdzić swoją wcześniejszą tożsamość zagranicą. Również w tym przypadku musi to być tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, który opatruje takie tłumaczenie pisemne stosowną klauzulą poświadczającą zgodność przekładu z oryginałem dokumentu przekazanego do tłumaczenia.

Jak zlecić tłumaczenia przysięgłe dokumentów stanu cywilnego na język angielski we Wrocławiu?

Aby poznać koszt tłumaczenia przysięgłego wszelkich dokumentów wydawanych przez polskie urzędy stanu cywilnego, zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania dostępnego na naszej stronie lub wysłania maila z czytelnym i kompletnym skanem/zdjęciem dokumentu na adres kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl. Wycena dokumentów przekazanych do tłumaczenia jest zawsze bezpłatna. Tłumaczenia wykonywane przez kancelarię to tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przekładu dokumentów urzędowych i prawniczych. Na życzenie klienta wykonujemy również tłumaczenia pisemne zwykłe (nieprzysięgłe) zarówno z języka angielskiego na język polski, jak i z języka polskiego na język angielski. Nasze biuro mieści się w centrum Wrocławia na ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417, w odległości 10 minut spacerem od Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu (ul. Pawła Włodkowica 20). Tłumaczymy dokumenty wystawiane na wszystkich rodzajach druków, również dokumenty USC sporządzone na drukach obowiązujących w PRL i przedwojennych. Wszystkie tłumaczenia aktów stanu cywilnego wykonujemy z krótkimi terminami realizacji, a na życzenie klienta również w trybie ekspresowym. Zapraszam do skorzystania z usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka angielskiego wykonywanych przez moją kancelarię.

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego we Wrocławiu

Jacek Kasprzyk

 

 

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH:

Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140001741

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20042732702

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590110062

Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (formularz C) z dnia 8 września 1976 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041661735/O/D20041735.pdf

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082201414