Obecność tłumacza przysięgłego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ze względu na doniosłość oświadczeń składanych w Urzędzie Stanu Cywilnego przez obcokrajowca, który nie włada biegle językiem polskim, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Co ciekawe, język angielski nie musi być językiem ojczystym osoby korzystającej z usług tłumacza przysięgłego, natomiast warunkiem koniecznym jest zdolność płynnego porozumiewania się w tym języku. Udział tłumacza przysięgłego w czynnościach dokonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego stanowi gwarancję zabezpieczenia interesów prawnych obcokrajowca, który musi zdawać sobie sprawę zarówno z treści podpisywanych dokumentów, jak i konsekwencji prawnych wynikających z oświadczeń składanych przez urzędnikiem USC. Profesjonalne wsparcie językowe tłumacza posiadającego odpowiednie kwalifikacje (tj. uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego) i umiejętności gwarantuje również uchronienie cudzoziemca przed np. wprowadzeniem go w błąd. Podczas wizyty w urzędzie tłumacz okazuje do wglądu swój dowód osobisty i  zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oprócz tłumaczenia ustnego, podczas obecności w Urzędzie Stanu Cywilnego tłumacz przysięgły zapewnia również tłumaczenia pisemne wszelkich dokumentów, aktów stanu cywilnego i zaświadczeń wydawanych zarówno przez urzędy w Polsce, jak i zagranicą.

Tłumacz przysięgły a formalności poprzedzające zawarcie małżeństwa

Zawarcie związku małżeńskiego to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Aby uroczystość przebiegła sprawnie i bez nieplanowanych niespodzianek, dobrze jest zadbać o spełnienie zawczasu wszystkich wymogów formalnych. Jeżeli jedną ze stron jest cudzoziemiec niewładający biegle językiem polskim, konieczne będzie wsparcie tłumacza przysięgłego języka angielskiego. I to nie tylko podczas samej ceremonii ślubu, ale już na etapie składania stosownych dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podczas wizyty w urzędzie narzeczeni składają stosowne oświadczenia potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami w obecności urzędnika USC. Do oświadczeń tych należą:

  • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • oświadczenie o wyborze nazwiska, które małżonkowie (oraz ich wspólne dzieci) będą nosili po zawarciu małżeństwa;
  • oświadczenie o wspólnych dzieciach osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo.

Przed wizytą w urzędzie warto dowiedzieć się jakie dokumenty będą w wymagane w przypadku konkretnej pary narzeczonych i zadbać o wcześniejsze ich tłumaczenie z języka angielskiego, aby sama wizyta w USC przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Do dokumentów takich należą:

  • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
  • dokument potwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa wydany zgodnie z prawem kraju pochodzenia cudzoziemca. Zwykle jest to zaświadczenie o stanie cywilnym*, ale czasami wymagany jest także odpis aktu urodzenia, a w przypadku osób, które były już wcześniej w związku małżeńskim, także odpis aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający jego unieważnienie lub rozwiązanie, względnie odpis aktu zgonu małżonka;

* Zdarza się również, że obywatele krajów, które nie wydają zaświadczeń o stanie cywilnym (np. Stany Zjednoczone, Filipiny) muszą wystąpić do sądu o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Zgoda taka jest wydawana w postępowaniu nieprocesowym, które również odbywa się z udziałem tłumacza przysięgłego (jako że wyjaśnienia i oświadczenia składane przez cudzoziemca również wymagają tłumaczenia z języka angielskiego na język polski, a pytania zadawane przez sąd wymagają tłumaczenia z języka polskiego na język angielski). Po uzyskaniu zgody sądu należy ją przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdyż zastępuje ona wymagany dokument o zdolności do wstąpienia w związek małżeński, którego uzyskanie napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody.

  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu na parterze dostępny jest wpłatomat, w którym płatności można dokonać kartą płatniczą).

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku angielskim wymagają tłumaczenia pisemnego na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Przedłożone oryginały dokumentów oraz tłumaczeń z języka angielskiego Urząd zatrzymuje w swoich aktach. Wykonanie tłumaczeń przysięgłych może potrwać kilka dni, co również warto uwzględnić w swoim kalendarzu spotkań.

Sama czynność złożenia dokumentów i oświadczeń musi odbyć się nie później niż na miesiąc przed planowaną datą ślubu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami narzeczeni mogą ubiegać się o zgodę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na skrócenie obowiązkowego 30-dniowego terminu, który powinien upłynąć od złożenia dokumentów w USC do złożenia oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego.

Podczas składania dokumentów tłumacz przysięgły tłumaczy zarówno treść podpisywanych dokumentów sporządzonych w języku polskim (tłumaczenie a vista), jak i odpowiedzi oraz wyjaśnienia składane ustnie przez cudzoziemca w języku angielskim. Następnie po podpisaniu stosownych oświadczeń przez obcokrajowca, tłumacz przysięgły również opatruje taki dokument swoim podpisem wraz ze stosowną datą i adnotacją „Przetłumaczono na język angielski”. Niektóre USC wymagają również złożenia odcisku pieczęci tłumacza przysięgłego (choć wymóg taki nie wydaje się znajdować podstawy w przepisach ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego).

Tłumacz przysięgły na ślubie cywilnym

Co do zasady, jeżeli obecność tłumacza przysięgłego języka angielskiego jest konieczna podczas składania dokumentów i oświadczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego, tłumacz przysięgły jest również niezbędnym uczestnikiem podczas ceremonii ślubu. Miejsce pracy tłumacza zależy od ilości osób uczestniczących w ceremonii (ewentualnie preferencji narzeczonych, zwanych w prawie rodzinnym nupturientami). Zwykle tłumacz przysięgły zajmuje miejsce obok Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przewodniczącego ceremonii i podobnie jak on jest zwrócony twarzą do osób obecnych na sali (wspomnianych już nupturientów, świadków i gości). Zdarza się jednak również, że w przypadku skromnych uroczystości zaślubin lub na życzenie narzeczonych, tłumacz przysięgły zajmuje miejsce za tym z narzeczonych, która potrzebuje tłumaczenia ceremonii na język angielski. Tłumacz przekłada treść przemowy wygłaszanej przez urzędnika stanu cywilnego, treść odpowiedzi udzielanych przez cudzoziemca w języku angielskim oraz, rzecz jasna, treść przysięgi małżeńskiej. Przyjętą metodą tłumaczenia jest tłumaczenie liaison (czyli tłumaczenie „zdanie po zdaniu”), rzadziej tłumaczenie konsekutywne (obejmujące dłuższe fragmenty). O ile treść przysięgi jest z góry określona i nie przysparza problemów podczas tłumaczenia, o tyle przemowy przygotowane przez urzędników miewają różną treść, od zwięzłych i rzeczowych, określających prawa i obowiązki przyszłych małżonków, po kwieciste oracje przybierające czasami formę popisów krasomówczych okraszonych licznymi porównaniami, cytatami, a nawet żartami, i mogą stanowić nie lada wyzwanie, nawet dla zaprawionego w językowych zmaganiach tłumacza. Złożenie przysięgi małżeńskiej przez Państwa Młodych potwierdzone zostaje złożeniem przez nich (oraz świadków) podpisów na akcie małżeństwa. Akt małżeństwa wymaga dla swojej ważności również podpisu tłumacza przysięgłego języka angielskiego, który dokonuje tłumaczenia ceremonii.

W przypadku ceremonii religijnej (ślub konkordatowy) obecność tłumacza przysięgłego ma nieco odmienny charakter. Tłumacz nie wykonuje tłumaczenia całej uroczystości (mszy) i poprzestaje jedynie na tłumaczeniu treści przysięgi małżeńskiej. Jeżeli obcokrajowiec wyraża wolę złożenia przysięgi w języku polskim, tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczenia treści przysięgi na język angielski tak, aby zaproszeni goście posługujący się tym językiem mogli ją zrozumieć. Przed uzgodnieniem terminu ceremonii ślubu warto skontaktować się z wybraną parafią i dopytać, czy nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku angielskim, które mają być przedłożone właściwemu proboszczowi (np. akt chrztu, akt bierzmowania).

Tłumacz przysięgły Wrocław

Koszty obecności tłumacza przysięgłego na ślubie

Na koszt obecności tłumacza przysięgłego podczas ceremonii ślubu składają się koszty i czas dojazdu tłumacza do Urzędu Stanu Cywilnego lub kościoła (co w przypadku urzędów stanu cywilnego położonych dalej od Wrocławia może znacząco wpływać na koszt usługi tłumaczeniowej), wykonanie usługi tłumaczenia ustnego, ale również dyspozycyjność tłumacza w trakcie całej uroczystości. Istotne znaczenie może mieć również data samej uroczystości. Dostępność tłumacza przysięgłego w standardowych godzinach jego pracy (dni robocze) jest wyceniana inaczej, niż ma to miejsce w przypadku dni wolnych od pracy i świąt państwowych. Również krótki odstęp czasu pomiędzy potwierdzeniem zapotrzebowania na tłumaczenie ustne w Urzędzie Stanu Cywilnego, a samą datą obecności tłumacza w urzędzie (np. zamówienie tłumacza przysięgłego z dnia na dzień) może wiązać się z dodatkowym kosztem wynikającym z tzw. usługi w trybie pilnym (ekspresowym). Dlatego warto zarezerwować usługę tłumacza przysięgłego języka angielskiego z możliwie dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie komfort wizyty w urzędzie i sprawny przebieg samego tłumaczenia.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Obecność tłumacza przysięgłego w Urzędzie Stanu Cywilnego jest również wymagana w przypadku uznania przez obcokrajowca nieposługującego się biegle językiem polskim ojcostwa dziecka (i to zarówno dziecka narodzonego, jak i jeszcze nienarodzonego). Obcokrajowiec posługujący się językiem angielskim powinien potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego lub paszportu oraz przedłożyć swój akt urodzenia (wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego). Dokumenty te stanowią podstawę do wpisania odpowiednich danych do aktu urodzenia dziecka. Tłumacz przekłada na język angielski pytania zadawane przez urzędnika w celu ustalenia, czy cudzoziemiec jest ojcem biologicznym dziecka, jak również tłumaczy z języka angielskiego odpowiedzi i wyjaśnienia cudzoziemca. Tłumaczenie wykonywane jest metodą liaison, względnie jako tłumaczenie konsekutywne. Ponadto urzędnik wyjaśnia różnice pomiędzy instytucją przysposobienia (adopcji), a instytucją uznania ojcostwa. Udziela on również pouczenia w zakresie praw i obowiązków związanych z uznaniem ojcostwa. Treści pouczeń o prawach i obowiązkach tłumacz może również tłumaczyć metodą a vista (tłumaczenie na podstawie tekstu pisanego), co usprawnia całą procedurę i gwarantuje pełną wierność tłumaczenia ustnego. Oświadczenie złożone przez ojca wymaga potwierdzenia przez matkę dziecka w okresie do trzech miesięcy od daty jego złożenia. Po przyjęciu oświadczenia sporządzany jest protokół, na którym swoje podpisy składają ojciec, matka oraz tłumacz przysięgły języka angielskiego wraz z datą i adnotacją „Przetłumaczono na język angielski”.

Uwagi praktyczne:

– oryginały dokumentów składanych przez tłumacza wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi pozostają w aktach Urzędu Stanu Cywilnego. Dlatego warto zawczasu wykonać poświadczone notarialnie odpisy takich dokumentów, jeżeli uzyskanie kolejnych odpisów w przyszłości może być utrudnione lub wymagać dłuższego oczekiwania. Dodatkowe egzemplarze tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego można będzie zawsze pobrać za stosowną opłatą u tłumacza, który takie tłumaczenia wykonał.

– jeżeli nowożeńcy planują wyjazd zagranicę i zamierzają zarejestrować swoje małżeństwo np. w kraju ojczystym cudzoziemca, dobrze jest zamówić tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa (ewentualnie tłumaczenie odpisu skróconego aktu małżeństwa), co pozwoli na sprawne załatwienie formalności zagranicą.

Adresy i dane kontaktowe najbliższych urzędów stanu cywilnego:

– USC Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 20, 50-072 Wrocław, 71 777 91 50

– USC Trzebnica, plac Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Telefon: 71 388 81 16

– USC Oława, Rynek 25, 55-200 Oława, Telefon: 71 313 38 58

– USC Oleśnica, Rynek Ratusz, 56-400 Oleśnica, Telefon: 71 798 21 71

– USC Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Telefon: 71 369 81 00

– USC Środa Śląska, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, Telefon: 71 317 34 30

– USC Katy Wrocławskie, Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, Telefon: 71 390 72 18

– USC Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, Telefon: 71 319 51 17

– USC Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice, Telefon: 71 381 71 00

– USC Wołów, Rynek 1, 56-100 Wołów, Telefon: 71 319 13 01

– USC Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, Telefon: 71 31 62 043

– USC Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, Telefon: 71 384 04 68

– USC Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2, 55-140 Żmigród, Telefon: 71 385 30 57