§ 1

Firma Jacek Kasprzyk Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego świadczy usługi tłumaczeniowe zgodnie z niniejszymi „Ogólnymi warunkami świadczenia usług tłumaczeniowych”, zwanymi dalej Warunkami, oraz w poszanowaniu zasad Kodeksu Tłumacza Przysięgłego. Warunki określają zasady świadczenia usług przez firmę Jacek Kasprzyk Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego, zwaną dalej Zleceniobiorcą, na rzecz wszelkich podmiotów (osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), zwanych dalej Zleceniodawcą.

§ 2

Przedmiotem usług świadczonych przez Zleceniobiorcę są tłumaczenia (pisemne i ustne) oraz inne usługi dodatkowe (korekta, uwierzytelnianie tłumaczeń oraz inne) zwane dalej Zleceniem.

§ 3

Zakres usług i szczegółowe warunki ich realizacji są każdorazowo uzgadniane przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę, zwanych dalej Stronami. Strony ustalają warunki realizacji Zlecenia osobiście, w formie ustnej (telefonicznie) lub pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Zlecenie musi być złożone w formie pisemnej (w tym również drogą elektroniczną) i określać wcześniej ustalone warunki (w szczególności termin, określenie przedmiotu zlecenia, szacunkową wycenę) oraz dane kontaktowe Zleceniodawcy. Zlecenie uważa się za przyjęte z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Zleceniobiorcę.

§ 4

Zleceniobiorca świadczy usługi w dni robocze. Za dni robocze uważa się wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy. Do terminu wykonania Zlecenia nie wlicza się dnia, w którym przyjęcie Zlecenia zostało potwierdzone przez Zleceniobiorcę, ani dnia odbioru Zlecenia. Tłumaczenie realizowane w trybie standardowym oznacza tłumaczenie do 5 stron obliczeniowych dziennie, a w trybie pilnym od 6 do 10 stron obliczeniowych dziennie. W przypadku tłumaczeń ustnych jednostką rozliczeniową jest godzina pracy tłumacza. Każda rozpoczęta godzina liczona jest jako pełna godzina. W przypadku realizacji Zlecenia poza granicami Wrocławia koszty dojazdu i powrotu Zleceniobiorcy pokrywa Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu swojego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie spowodowanego zdarzeniami losowymi.

§ 5

Zlecenie uważa się za wykonane w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone Zleceniodawcy lub zrealizowane w terminie określonym w Zleceniu oraz, gdy będzie ono gotowe do odbioru przez Zleceniodawcę w powyższym terminie.

§ 6

Cena tłumaczenia pisemnego ustalana jest w oparciu o ilość stron obliczeniowych tekstu tłumaczenia. Dla tłumaczenia uwierzytelnionego strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków, a dla tłumaczenia zwykłego 1500 znaków. Znak oznacza każdy znak alfanumeryczny, interpunkcyjny oraz spacje. Szacunkowa wycena Zlecenia określana jest przez Zleceniobiorcę na podstawie tekstu będącego przedmiotem zlecenia i jest ona akceptowana przez Zleceniodawcę z chwilą złożenia Zlecenia. Cena rzeczywista Zlecenia może różnić się od szacunkowej wyceny i jest ona ustalana na podstawie faktycznej ilości stron obliczeniowych tekstu tłumaczenia. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia ceny rzeczywistej tłumaczenia, a wycena szacunkowa ma jedynie charakter orientacyjny. Minimalną jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń uwierzytelnionych oraz dla tłumaczeń zwykłych jest 1 strona.

§ 7

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące realizacji Zlecenia Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od daty wykonania Zlecenia. Po upływie tego terminu Zleceniodawca traci swoje uprawnienia wynikające z ewentualnych wad wykonania Zlecenia.

§ 8

Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Zlecenia, ale zobowiązany jest wówczas do zapłaty kwoty odstępnego będącego równowartością ceny za pracę wykonaną przez Zleceniobiorcę do czasu, gdy został poinformowany o takim odstąpieniu oraz potwierdził odbiór takiej informacji. Odpowiedzialność materialna Zleceniobiorcy z tytułu ewentualnych wad Zlecenia ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie takiego Zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w realizacji Zlecenia wykonywanego w trybie pilnym, ale jest zobowiązany do usunięcia takich uchybień w rozsądnym terminie. W przypadku tłumaczeń ustnych rezygnacja z uzgodnionego wcześniej Zlecenia zgłoszona w dniu jego realizacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia należnego z tytułu takiego Zlecenia. Natomiast odwołanie usługi tłumaczenia ustnego najpóźniej na 24 godziny przed ustaloną realizacją Zlecenia jest jednoznaczne z przepadkiem zaliczki na rzecz Zleceniobiorcy.

§ 9

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podwyższenia stawki z tytułu:
– realizacji Zlecenia w terminie pilnym – 150% stawki podstawowej,
– tłumaczenia tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną (tłumaczenie specjalistyczne) – 150% stawki podstawowej,
– tłumaczenia tekstu trudnego do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym pismem ręcznym – 150% stawki podstawowej.

§ 10

Tłumaczenia pisemne zwykłe przekazywane są Zleceniodawcy w formie elektronicznej i/lub wydruku komputerowego. Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione przekazywane są Zleceniodawcy wyłącznie w formie wydruku komputerowego.

§ 11

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków.