Obecność tłumacza przysięgłego języka angielskiego podczas egzaminu UDT na operatora wózka widłowego we Wrocławiu

Czy tłumacz przysięgły może wykonywać tłumaczenia ustne wymagające specjalistycznej wiedzy branżowej?

Choć tłumacz przysięgły języka angielskiego z definicji jest tłumaczem powołanym do wykonywania tłumaczeń prawniczych i szeroko rozumianych tłumaczeń biznesowych, to jednak zdarza się, że jest on również potrzebny do czynności, których zakres specjalizacji merytorycznej i terminologicznej wykracza poza standardowy obszar działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego, jako biegłego tłumacza sądowego. Do takich sytuacji należy wymóg obecności tłumacza przysięgłego języka angielskiego podczas specjalistycznego egzaminu na operatora wózka widłowego.

Egzamin taki z natury mieści się merytorycznie w zakresie kompetencji tłumaczy technicznych, ale ze względów formalnych od tłumacza asystującego osobie przystępującej do takiego egzaminu wymagane jest posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Wszak posiadanie takich uprawnień nie wyklucza możliwości specjalizowania się w innych, wąskich dziedzinach wiedzy, takich chociażby, jak technika czy medycyna, a czasami wiedza taka okazuje się przydatna również podczas tłumaczeń ustnych wykonywanych na sali sądowej, w prokuraturze, na policji czy na posterunku służby granicznej.

O czym powinien pamiętać tłumacz przysięgły języka angielskiego zanim przystąpi do tłumaczenia ustnego egzaminu?

Egzamin na operatora wózka widłowego przeprowadzany jest przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, jako instytucji powołanej ustawowo do sprawowania dozoru technicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.). Składa się on z części teoretycznej obejmującej test jednokrotnego wyboru (15 pytań, na które należy udzielić co najmniej 11 prawidłowych odpowiedzi w ciągu 30 minut) oraz części praktycznej, podczas której należy wykazać się wiedzą związaną z codzienną obsługą wózka oraz kontrolą jego stanu technicznego, jak również zademonstrować nabyte umiejętności praktyczne z zakresu manewrowania wózkiem na placu manewrowym lub w hali magazynowej. Ponieważ sam egzamin jest pewnym punktem zwrotnym w rozwoju kariery osoby egzaminowanej, co w sposób naturalny wiąże się z obciążeniem stresem, tłumacz przysięgły powinien uwzględnić ten element podczas planowania swojej obecności na egzaminie. Profesjonalny tłumacz przysięgły zawczasu sprawdzi możliwości i warunki dojazdu do ośrodka egzaminacyjnego, stawi się na miejscu odpowiednio wcześniej (spóźnienie ze strony tłumacza skutkować będzie bowiem skróceniem czasu dostępnego dla klienta przystępującego do egzaminu), zaanonsuje swoją obecność osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminu, przygotuje materiały piśmiennicze potrzebne do tłumaczenia ustnego na język angielski, zajmie wskazane mu miejsce na sali egzaminacyjnej i … wyłączy telefon komórkowy. W przypadku tłumaczenia ustnego bardzo ważnym jest, aby pamiętać o tzw. czynniku ludzkim, ponieważ może się zdarzyć, że nawet doskonale przygotowany merytorycznie tłumacz może napotkać na trudności w wykonaniu tłumaczenia ustnego z powodów niezależnych od jego umiejętności translatorskich, takich jak trudności techniczne w wykonywaniu tłumaczenia wynikające z niewłaściwego przygotowania samej sali (np. zbyt ciasna sala, hałas dobiegający zza otwartego okna, przy którym siedzi tłumacz), silne podenerwowanie klienta wynikające np. z faktu nieprzygotowania do egzaminu, czy też inne nieprzewidziane okoliczności.

Najważniejsze kwestie związane z tłumaczeniem ustnym na język angielski części teoretycznej egzaminu na operatora wózka widłowego

Podczas części teoretycznej tłumacz przysięgły zajmuje w sali egzaminacyjnej miejsce obok swojego klienta przystępującego do egzaminu i rozpoczyna tłumaczenie ustne na język angielski już począwszy od bardzo istotnych informacji podawanych przez egzaminatora ustnie przed rozdaniem arkuszy egzaminacyjnych, a dotyczących zwykle zasad przeprowadzania egzaminu. Dokonywanie ustnego tłumaczenia na język angielski w sposób klarowny, spokojny i zrozumiały dla klienta jest tutaj bardzo ważne, ponieważ błędne zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu może skutkować wynikiem negatywnym nawet dla najlepiej przygotowanego kursanta. Rolą tłumacza przysięgłego podczas całego egzaminu jest również tłumaczenie ustne z języka angielskiego na język polski wszelkich pytań i wątpliwości formułowanych przez osobę przystępującą do egzaminu i kierowanych do samego egzaminatora. Nie można natomiast zajmować się tłumaczeniem z języka angielskiego (lub z j. polskiego na j. angielski) ewentualnych prób rozmowy klienta z innymi osobami uczestniczącymi w egzaminie, ponieważ nawet, jeżeli nie dotyczyłyby one samych treści testu egzaminacyjnego, mogłyby zostać zinterpretowane przez egzaminatora jako naruszenie zasad przeprowadzania egzaminu i skutkować jego negatywnym wynikiem. Jeżeli chodzi o samą treść testu egzaminacyjnego, to tłumacz przysięgły jest odpowiedzialny za dokładne (wierne) i wyraźne tłumaczenie na język angielski samych instrukcji dotyczących rozwiązywania testu, jak również wszystkich pytań egzaminacyjnych wraz z możliwymi odpowiedziami. Tłumaczenia pytań egzaminacyjnych należy dokonać z zachowaniem możliwie największej precyzji terminologicznej tak, aby przekład ustny odzwierciedlał możliwie najlepiej treść pytań egzaminacyjnych. Nie wystarcza tutaj dokładna znajomość technicznej terminologii specjalistycznej. Konieczne jest również dobre zrozumienie przez samego tłumacza stosowanych mechanizmów, zjawisk fizycznych i rozwiązań technologicznych, o których mowa w pytaniach testowych. Zdarza się, że konieczne jest odczytanie przez tłumacza poszczególnych pytań w języku angielskim więcej niż raz, a czasami również stylistyczne przeformułowanie pytania tak, aby kursant posługujący się językiem angielskim był w stanie pojąć istotę pytania. Wynika to z pewnych stylistycznych różnic pomiędzy językiem polskim i językiem angielskim w zakresie składni (konstrukcji zdania jako takiego). Niedopuszczalne natomiast jest jakiekolwiek sugerowanie przez tłumacza prawidłowych odpowiedzi (nawet, jeżeli są one samemu tłumaczowi znane), gdyż stanowiłoby to rażące naruszenie zasad etyki zawodowej obowiązujących każdego tłumacza przysięgłego. To osoba przystępująca do egzaminu wpisuje prawidłowe (swoim zdaniem) odpowiedzi na poszczególne pytania w arkuszu egzaminacyjnym i samodzielnie oddaje arkusz egzaminatorowi.

Tłumaczenie ustne części praktycznej egzaminu – wskazówki i porady dla tłumacza przysięgłego

Do części praktycznej przystępują ci uczestnicy egzaminu, którzy uzyskali wynik pozytywny w części teoretycznej. Tłumacz przysięgły dokonujący przekładu z języka polskiego na język angielski musi przebywać obok egzaminatora (zadającego pytania) i blisko osoby egzaminowanej (udzielającej odpowiedzi i wyjaśnień) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących na placu manewrowym. Oprócz poprawności terminologicznej dobry tłumacz przysięgły powinien pamiętać o tym, aby treści będące przedmiotem technicznego tłumaczenia ustnego wypowiadane były wystarczająco głośno i wyraźnie (adekwatnie do poziomu hałasu w otoczeniu), bowiem bycie niesłyszanym podczas faktycznych czynności manewrowych na placu może skutkować nie tylko niezdanym egzaminem, ale w pewnych okolicznościach również wypadkiem samego kursanta. Samo tłumaczenie ustne wykonywane jest metodą tłumaczenia symultanicznego, ponieważ kluczowe jest szybkie i sprawne przekazywanie tłumaczonych komunikatów w czasie rzeczywistym, podczas czynności realizowanych na bieżąco przez operatora wózka widłowego. Tutaj również konieczna jest pewna praktyczna wiedza tłumacza w zakresie zagadnień będących przedmiotem przekładu. Oprócz znajomości specjalistycznego nazewnictwa technicznego, tłumacz musi również wiedzieć jaka jest faktyczna funkcja poszczególnych elementów konstrukcyjnych wózka widłowego i jego wyposażenia. Innymi słowy, nie wystarczy wiedzieć, że „karetka” to „carriage” (a nie „ambulance”). Dobrze jest również wiedzieć, gdzie się ona znajduje i w jaką pełni funkcję.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego to nie tylko tłumacz sądowy

Tak więc rola tłumacza przysięgłego języka angielskiego nie ogranicza się w praktyce jedynie do tłumaczenia na język angielski (lub z języka angielskiego) szeroko rozumianych tekstów prawniczych (np. umów, aktów notarialnych, pełnomocnictw, wyroków, testamentów, statutów spółek), ekonomicznych, finansowych, biznesowych, bankowych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych (np. dokumentów stanu cywilnego, zaświadczeń, dyplomów). Wykonując tłumaczenia ustne tłumacz przysięgły jest również pomocny w sytuacjach niekoniecznie ściśle związanych z jego podstawowym zakresem prawniczej specjalizacji. Dysponując odpowiednią znajomością terminologii specjalistycznej z zakresu takich dziedzin, jak chociażby technika czy medycyna, oraz pewną fachową wiedzą praktyczną tłumacz przysięgły może również wykonywać tłumaczenia specjalistyczne związane z rozmaitymi dziedzinami życia wymagającymi nie tylko zaawansowanych kompetencji językowych, ale również gwarancji bezstronności i najwyższych standardów etyki zawodowej.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego języka angielskiego wykonującego tłumaczenia ustne podczas egzaminu UDT na operatora wózka widłowego we Wrocławiu?

Zapraszam do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego, której biuro mieści się we Wrocławiu na ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417 (budynek Polkat). Kancelaria oferuje usługi przysięgłego tłumaczenia pisemnego i ustnego na język angielski i z języka angielskiego na język polski w trybie standardowym i ekspresowym. Zachęcam do przesyłania dokumentów do wyceny za pośrednictwem oficjalnej strony Kancelarii dostępnej pod adresem tlumaczenia-kasprzyk.pl lub bezpośrednio na adres kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl. Gwarantujemy szybką i bezpłatną wycenę oraz krótkie terminy realizacji. W przypadku tłumaczeń ustnych koszty realizacji usługi ustalane są indywidualnie w zależności od warunków konkretnego zlecenia. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam również do kontaktu telefonicznego na numer 608 722 438.

Jacek Kasprzyk, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego we Wrocławiu