Rola tłumacza przysięgłego w krajowym postępowaniu spadkowym

Samo postępowanie spadkowe można przeprowadzić w Polsce na dwa sposoby: przed sądem lub przed notariuszem. Pierwsza opcja jest zarazem mniej kosztowna i bardziej czasochłonna. Każdy ze spadkobierców jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku we właściwym sądzie (tj. sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy). Po przeprowadzeniu postępowania (czasami również z udziałem tłumacza przysięgłego, jeżeli zachodzi konieczność tłumaczenia ustnego oświadczeń i wyjaśnień składanych przed sądem przez osoby niewładające językiem polskim, a posługujące się językiem angielskim) sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z określeniem udziałów przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dopiero po otrzymaniu takiego postanowienia możliwe jest przeprowadzenie podziału masy spadkowej pomiędzy spadkobierców.

Druga możliwość przewiduje wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza przy obecności wszystkich spadkobierców (bez możliwości ustanowienia w tym zakresie pełnomocnika). Również w tym przypadku pojawia się czasami konieczność asysty tłumacza przysięgłego języka angielskiego podczas czynności przeprowadzanej w kancelarii notarialnej (np. gdy jeden ze spadkobierców jest cudzoziemcem, który nie włada biegle językiem polskim). Po zarejestrowaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD) staje się on natychmiast wykonalny i posiada taką samą moc wiążącą, jak prawomocne postanowienie sądu.

Tłumacz przysięgły a postępowanie spadkowe zagranicą

W przypadku spraw spadkowych prowadzonych w krajach o anglosaskiej kulturze prawnej (np. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii lub Kanadzie), spadkobiercy najczęściej korzystają z pomocy profesjonalnego prawnika biegłego w załatwianiu formalności przed właściwymi sądami i urzędami. Taki profesjonalny wykonawca testamentu jest w stanie sprawnie ustalić grono spadkobierców, stan masy spadkowej, określić jej składniki, odszukać ewentualnych wierzycieli spadkodawcy oraz dokonać rozliczeń długów dotyczących masy spadkowej (w tym zobowiązań podatkowych zmarłego) przed podziałem jej pomiędzy prawowitych spadkobierców.

W związku z zagraniczną procedurą podziału spadku konieczne jest zwykle dokonanie przysięgłego tłumaczenia pisemnego szeregu dokumentów na język angielski, w celu potwierdzenia chociażby tożsamości spadkobiercy, jego pokrewieństwa ze zmarłym lub innego tytułu do dziedziczenia, czy dokumentów bankowych potwierdzających dane do przelewu przypadającej mu części spadku. Jeżeli część majątku wchodzącego w skład masy spadkowej znajduje się w Polsce, pojawia się konieczność przetłumaczenia przysięgłego wspomnianego już dokumentu potwierdzającego ważność testamentu oraz tytuł prawny wykonawcy testamentu do działania przed polskim organami, czyli tzw. Grant of Probate. Jednak w przypadku praw do nieruchomości, właściwe są wyłącznie sądy polskie niezależnie od tego, czy stosowne postępowanie zostało już przeprowadzone przed sądem zagranicznym, czy też nie.

Ostatnim etapem procedury spadkowej toczącej się przed władzami innych państw jest podział spadku dokonywany najczęściej w postaci przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy spadkobiercy. Czasami banki zagraniczne wymagają telefonicznego potwierdzenia określonych danych przed dokonaniem takiego przelewu. Wówczas tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczenia ustnego takiej rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji w parze językowej polski – angielski. Kwestią dodatkową, choć niezmiernie istotną z finansowego punktu widzenia, jest złożenie przez spadkobiercę stosownych dokumentów potwierdzających otrzymanie spadku we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z załączonymi do nich tłumaczeniami przysięgłymi z języka angielskiego.

Tłumaczenie pisemne testamentu z języka angielskiego we Wrocławiu

Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego, Jacka Kasprzyka oferuje kompleksową obsługę tłumaczeniową obejmującą zarówno tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe dokumentów, jak i tłumaczenia ustne czynności notarialnych, rozpraw sądowych i rozmów telefonicznych z zagranicznymi instytucjami. Jeżeli otrzymaliście Państwo dokumenty w języku angielskim i chcielibyście uzyskać rzetelną i szybką informację o koszcie tłumaczenia, zapraszamy do skorzystania z FORMULARZA WYCENY dostępnego na naszej stronie internetowej pod adresem www.tlumaczenia-kasprzyk.pl lub przesłania skanów lub zdjęć takiej dokumentacji bezpośrednio na nasz adres mailowy: kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl.

W przypadku większej ilości dokumentów lub braku możliwości skorzystania ze zdalnej wyceny w formie elektronicznej, zapraszamy do wizyty w biurze Kancelarii Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego mieszczącym się na ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417 we Wrocławiu wraz z dokumentami, które wymagają tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego lub na język angielski. Wycena usług tłumaczeniowych jest zawsze bezpłatna. Tłumaczenia wykonuje tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości posiadający duże doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji prawnej, wiedzę o różnicach pomiędzy polskim i anglosaskim systemem prawnym oraz tytuł magistra prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszam serdecznie do skorzystania z usług tłumaczeń pisemnych (przysięgłych i zwykłych) oraz ustnych w zakresie języka angielskiego.

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego we Wrocławiu

Jacek Kasprzyk